:شرایط اخذ پاسپورت
تذکره  افغانی که در ریاست امور قونسولی وزارت خارجه افغانستان در کابل تایید شده باشد –
permsso di soggiorno سند اقامت ایتالیا یا –
چهارقطعه عکس –
فورمه صدور پاسپورت –


فورمه صدور پاسپورت برای دانلود –
 معلومات در مورد صدور پاسپورت برای دانلود –