مراجعین محترم، جهت ترتیب وکالتنامه با اسناد مکمل لازمه که در ذیل لینک معلومات آن آمده است میتوانند به روز های جمعه مطابق ساعات کاری از طریق سیستم آنلاین وقت قبلی گرفته و به بخش قونسولی سفارت مراجعه نمایند

دانلود فورمه وکالتنامه فارسی –